به نام خداوند بخشنده و مهربان که از رگ گردنم به من نزديکتر است، و بين من و قلب من قرار دارد
و دعای مرا بدون هيچ واسطه و وسيله ای ميشنود وقتی او را بکمک بخوانم، و ذات مقدس و يکتای او تنها اجابت کننده دعای من است

In the Name of God, the Most Gracious the Most Merciful

برای ما مسلمانان، دستور و حکمی بالا تر از دستور و حکم خداوند وجود ندارد، خداوند دو بار در سوره مزمل به من و شما ميفرمايد
"تا آنجا که ميتوانيد قرآن بخوانيد"
حرام فقط چيزهائی است که خداوند در قرآن حرام کرده، گناه فقط موردی است که خداوند در قرآن ما را از انجام آن منع کرده
فرمايشات خداوند (قرآن مجيد) در دست ماست چرا به نظريات و دستورات ديگران توجه ميکنيم
بنظر شما اسم اين چيست
؟

English

فارسی  را برای مطالب به زبان فارسی کليک کنيد  

Translation of the Holy Quran in a simple and fluid fashion for all.

ترجمه قرآن مجيد بزبانی ساده، روان و قابل فهم برای همه

You (alone) we worship; You (alone) we ask for help

خداوندا ... فقط ترا ميپرستيم، و فقط از تو کمک ميخواهيم  

To every Muslim, commands of the One and Only Almighty God contains absolutely the highest level of obedience.
Almighty God commands us twice in Sura Muzzammil

"Read Quran as much as you can"
Forbidden are only those which God forbids in Quran. Sins are only deeds that God forbids us to do in Quran

خداوندا، شنيديم که کسی به صدای بلند مردم را به ايمان دعوت ميکرد که به خداوندتان ايمان بياوريد 
 ما هم ايمان آورديم. خداوندا، گناهان ما را بيامرز و بديهای ما را به حساب نياور و ما را با نيكان از دنيا ببر

   

Our Lord! surely we have heard a preacher calling to the faith, saying: Believe in your Lord, so we did believe;
Our Lord, Forgive us our offenses, remove our evil deeds from us,
and gather us up with the virtuous

Slide Show

Sample

بخاطر دارم که تنها ارتبات من با قرآن، از کودکی تا ميان سالی فقط زمانی بود که سر خاک پدرم ميرفتم و مقداری پول به مردی که در آنجا قرآن ميخواند ميدادم
حتی يک جمله از آنچه ميخواند نمی فهميدم و بی جهت گريه ميکردم، شايد خودش هم نميدانست چه ميگويد - قرآن را خداوند برای سوگواری نازل نفرموده
در قرآن، در اين معجزه هميشه زنده مطالبی است که از يک آدم يک انسان ميسازد - دعا بزبانی که من معنی آنرا نمی فهمم، چه مفهوم، چه اثر، و چه فائده ای دارد؟

خداوند ميفرمايد: " بدون ترديد ما قرآن را برای متوجه شدن آسان کرديم، آيا کسی هست که متوجه شود؟ سوره قمر

© 1995 eHolyQuran. Copyright
All the materials in this site is protected by the copyright laws