شورا 


 

3:159 سوره آل‌عمران،

42:38 سوره شوری،

مشورت زن و مرد 2:233 بقره

 

برگشت به فهرست مطالب